จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลทั่วไป จ. เชียงราย
เชียงราย เมืองเหนือสุดของไทยมีสถานที่น่าชมมากมาย ทั้งเมืองโบราณเก่าแก่ที่เชียงแสน และสบรวก ดินแดน แห่งสามเหลี่ยมทองคำ อันลือชื่อ เชียงราย มีเนื้อที่ 11,678,369 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 785 กิโลเมตร แบ่งการปกครอง ออกเป็น 16 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง
ดอกไม้ประจำจังหวัด พวงแสด
ต้นไม้ประจำจังหวัด กาสะลองคำ หรือ ปีบทอง
ประวัติและความเป็นมา
เชียงรายเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำกก จึงเป็นดินแดนที่มีผู้คนเข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ และมีความรุ่งเรืองสืบต่อกันมาหลายยุคสมัย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ ในเขตที่ราบ ลุ่มรอบแม่น้ำกก สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนมาแล้วตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.1800 เพราะมีร่อง รอยของ ซากเมืองที่มีความเจริญ ทางวัฒนธรรมและศิลปะ อยู่ตามริมแม่น้ำกก ซากเมืองโบราณที่ค้นพบใน ปัจจุบันมีถึง 27 เมือง ตั้งแต่ อ.ฝาง ของเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นแม่น้ำกก มาจนถึงเมืองเชียงแสน ซึ่งโบราณสถาน เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มแม่น้ำกก อย่างหนาแน่น และได้ขยายตัวสร้างบ้าน แปงเมืองกัน ไม่ขาดสาย ประวัติศาสตร์ ์ของเมือง เชียงรายเริ่มต้นในสมัยต้นพุทธศตวรรษที่ 19 โดยพญามังราย (พ.ศ.1781 – 1860) ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์มังราย บุตรของพญาลาวเม็ง ผู้ครองนครหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสนในปัจจุบัน) ได้ขึ้นครองราชย์แทนพญา ลาวเม็ง ในปี พ.ศ.1802 และได้ย้ายราชธานี จากเมืองหิรัญนครเงินยาง มาสร้าง ราชธานีแห่งใหม่ ที่ริมฝั่งแม่น้ำกก เมื่อ พ.ศ.1805 และได้ขนานนามว่า เชียงราย หมายถึง “เมืองของพญามังราย จากนั้นจึงได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติสายเลือดลัวะจักราช เช่น เมืองเชียงไร เมืองไร เมืองปง เมืองเวียงคำ เชียงเงิน เชียงของ ฯลฯ เข้ามาไว้ในอำนาจ และแผ่อำนาจเข้าไปในเขตลุ่มน้ำปิง ปี พ.ศ.1839 ทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ให้ชื่อราชธานีใหม่ว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่”และ ครอง ราชย์อยู่ ที่เชียงใหม่ตลอด โดยให้ราชโอรส ไปครองเมืองเชียงรายแทน เชียงรายจึงกลายเป็นเมืองบริวาร ของเชียงใหม่ไป เมื่อพญามังรายสวรรคตลง ภายในอาณาจักรล้านนาอันมีเมือง เชียงใหม่เป็นราชธานีเกิดความ แตกแยก เจ้าผู้ครองนครแก่งแย่งชิงอำนาจกัน จนเกิดสงครามกลางเมือง พระเจ้าบุเรงนองฉวยโอกาสเข้าตีอาณา จักรล้านนา สำเร็จพม่าได้ปกครองอาณาจักรล้านนาเป็นเวลากว่า 200 ปี และได้ฟื้นฟูเมืองเชียงแสนขึ้น เป็นเมือง สำคัญในการ ปกครองของหัวเมืองฝ่ายเหนือ ต้นพุทธศตวรรษที่ 24 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี พญากาวิละ เป็นผู้มี บทบาทสูง ในการเกลี้ยกล่อมให้บรรดาเมือง ต่างๆ ในล้านนา ร่วมมือกันต่อสู้กับพม่า แต่ยังไม่สำเร็จ จนกระทั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1ทรงส่งกำลังมา สนับสนุนพญากาวิละ ต่อสู้กับพม่าจนเป็นผลสำเร็จ ทรงสถาปนา ให้เชียงใหม่เป็นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์ และแต่งตั้งพญากาวิละเป็น “พระเจ้ากาวิละ” ปกครองเมือง เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2347 พระเจ้ากาวิละ ทรงยกทัพไปตี เมืองเชียงแสน และกวาดต้อนผู้คนออกจากบริเวณ เมืองจนหมด เมืองต่างๆ รวมทั้งเชียงราย จึงถูกทิ้งให้เป็นเมืองร้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2386 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 เชียงรายได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้ง ในฐานะเมืองบริวารของ เชียงใหม่โดยมีเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เป็น เจ้าปกครอง นคร ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงดำเนินนโยบายสร้างความเป็นเอกภาพทางการเมือง ประกาศจัดตั้งมณฑลพายัพขึ้น ในปี พ.ศ.2427 และยกเลิกหัวเมืองประเทศราชล้านนาไทย เมืองเชียงรายจึงจัดเป็นเมืองหนึ่งซึ่ง ขึ้นตรงต่อ มณฑลพายัพ ในสมัยรัชกาลที่ 6 การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลถูกยกเลิก เชียงรายจึงได้จัดตั้งขึ้นเป็น จังหวัดหนึ่งของสยาม ประเทศมานับแต่นั้น
อาณาเขต
เชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ และ 5 กิ่งอำเภอ คือ
อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงชัย อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง กิ่งอำเภอขุนตาล กิ่งอำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กิ่งอำเภอดอยหลวง

อาณาเขต see more

ทิศเหนือ   ติดต่อกับสหภาพพม่า
ทิศใต้      ติดต่อกับจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 053)
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 053)
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท.  02-694-1222 ต่อ 8 , 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 2  053-717-433 , 053-744-674-5
สำนักงานจังหวัด  053-711-632
ที่ว่าการอำเภอ  053-752-177 , 053-711-288
ประชาสัมพันธ์จังหวัด  053-711-870
สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย  053-601-299
หน่วยบริการข้อมูลทางหลวง  053-714-440
ตำรวจท่องเที่ยว  053-717-779 , 1155
สภ.อ.เชียงราย 053-711-444 , 053-711-588
สภ.อ.ขุนตาล 053-657-031-4
สภ.อ.เชียงของ  053-791-426
สภ.อ.เชียงแสน 053-777-111 , 053-777-191
สภ.กิ่ง อ.ดอยหลวง 053-790-091 , 053-790-094
สภ.อ.เทิง 053-795-403
สภ.อ.ป่าแดด 053-761-012 , 053-761-191
สภ.อ.พญาเม็งราย 053-799-113
สภ.อ.พาน  053-721-515 , 053-721-191
สภ.อ.แม่ขะจาน 053-789-508
สภ.อ.แม่จัน 053-771-444
สภ.อ.แม่ฟ้าหลวง 053-767-109
สภ.อ.แม่ลาว 053-718-138
สภ.อ.แม่สรวย 053-786-004
สภ.อ.แม่สาย 053-731-444
สภ.อ.เวียงแก่น 053-608-081 , 053-608-191
สภ.อ.เวียงชัย 053-769-236-7
สภ.กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง 053-953-152-3
สภ.อ.เวียงป่าเป้า 053-781-466
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 053-711-300
รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (อ.เมือง) 053-717-499
รพ.ค่างเม็งรายมหาราช (อ.เมือง) 053-717-649-50
รพ.โอเวอร์บรู๊ค (อ.เมือง)  053-711-366 , 053-715-830-3
รพ.ขุนตาล 053-606-221-2
รพ.เชียงของ 053-791-007
รพ.เชียงแสน  053-777-017
รพ.เทิง 053-795-259
รพ.ป่าแดด 053-654-479-80
รพ.พญาเม็งราย 053-799-033
รพ.พาน 053-721-345
รพ.แม่จัน 053-771-300
รพ.แม่ฟ้าหลวง 053-765-402
รพ.แม่ลาว 053-666-035