ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลำพูน

source ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลำพูน

ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า “นครหริภุญไชย” สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์ พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำ กวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดา พระมหากษัตริย์ แห่งกรุงละโว้พระนามว่า “จามเทวี” มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละ ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชาย ครองเมือง ลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเ จ้าผู้ครอง นคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร
จังหวัดลำพูนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ศาลากลางจังหวัด โทร. 0 5351 1000
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5351 1042, 0 5351 1045
สถานีขนส่ง โทร. 0 5351 1173
สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขลำพูน โทร. 0 5351 1041, 0 5351 1800
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5351 1555
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด โทร. 0 5356 0906
สำนักงานจังหวัดลำพูน โทร. 0 5351 1000
โรงพยาบาลลำพูน โทร. 0 5351 1233
Link ที่น่าสนใจ
สำนักงานจังหวัดลำพูน

บทความและเรื่องราวท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง click to see more

ปลายทางแห่งศรัทธา ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
นั่งรถรางเที่ยวเมืองลำพูน
รวมที่พักเมืองลำพูน
เที่ยวอำเภอลี้ ชุ่มฉ่ำน้ำตกงาม ชมวิวแก่งก้อ อช. แม่ปิง ลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน link

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง
พระธาตุอินทร์แขวนลำพูน
คุ้มเจ้ายอดเรือน
วัดจามเทวี
กู่ช้าง-กู่ม้า
วัดมหาวัน
วัดพระคงฤาษี
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
วัดพระยืน
วัดต้นแก้ว
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
แก่งก้อ
น้ำตกก้อหลวง
ชุุมชนพระบาทห้วยต้ม