ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของ ภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่ง การปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขา สลับซับซ้อน ทอดขนานไป กับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์ สวยงาม ตามธรรมชาติ ของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จนมีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็น สวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย
ประวัติและความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ. 2374 พระเจ้ามโหตรประเทศ ผู้ครองนครเชียงใหม่ ให้ เจ้าแก้วเมืองมา เป็นแม่กอง นำไพร่พลช้างต่อ และ หมอควาญ ออกไปจับช้างป่ามาใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมา ยกไพร่พลช้างช้างป่ามาใช้งานเจ้าแก้ว เมืองมายก ไพร่พลข้ามภูเขา มาทางตะวันตกของเชียงใหม่ ซึ่งมีช้างป่าชุกชุม โดยมอบหน้าที่ให้ พะกาหม่องเป็นผู้ควบคุม ดูแล เมื่อคล้องช้างได้เป็นจำนวนเพียงพอแล้ว จึงพากันเดินทางต่อไปถึงชุมชนบ้านป่าแห่งหนึ่งมีทำเลดีมี ร่อง ธารน้ำและที่ราบ เหมาะแก่การฝึกช้างป่า จึงหยุดไพร่พลตั้งบ้านเรือนขึ้นที่นี่ และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “แม่ร่องสอน” หมายถึงที่มีร่องน้ำฝึกช้าง ต่อมา ได้เพี้ยนเป็น “แม่ฮ่องสอน” ครั้นถึงปี พ.ศ. 2399 มีชาวไทยใหญ่ อพยพมา หลบภัย สงครามอยู่ที่แม่ร่องสอนเป็นจำนนมาก โดยมี เจ้าฟ้าโกหล่าน และชานกะเล เป็นหัวหน้า เมื่อมาอยู่ที่นี่ ชานกำเล ได้ ช่วยหน่วยงานต่างๆ จนเป็นที่โปรดปรานของพะกาหม่องถึงกับยกลูกสาวชื่อนางไส ให้เป็นภรรยา ต่อมาชานกะเล อพยพ ครอบครัวลงใต้มาอยู่ที่เมืองกุ๋นลม หรือขุนยวมในปัจจุบัน ได้เป็นเข้าเมืองกุ๋นลมคนแรก ต่อมานางไสถึงแก่กรรม เจ้าฟ้า โกหล่าน ยกหลานสาวชื่อเจ้านางเมี๊ยะให้เป็นภรรยา ชานกะเลปกครองเมืองกุ๋นลม เจริญมั่งคั่งส่งส่วยต่อไม้ให้ได้ ้มากมาย จนถึง พ.ศ. 2417 เจ้าอินทวิชยานนท์ จึงแต่งตั้งชานกะเลเป็นพญาสิงห นาถ ราชาแล้วสถาปนา เป็นเจ้าเมือง แม่ฮ่องสอนคนแรก จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงถือเอาต้นกำเนิดเมือง คือ ร่องน้ำ สอนช้าง และช้างตัวเดียวเล่นน้ำ เป็น สัญลักษณ์ประจำจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่รวมของชน เผ่าไทยและ ชาวไทยภูเขาหลายเผ่า มาแต่โบราณ ผู้คนเหล่านี้ยังคงดำเนินชีวิต เรียบง่าย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิม ไว้ เฉกเช่นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ประกอบด้วย ไทยใหญ่ ม้ง มูเซอ ลัวะ ลีซอ จีนฮ่อ และกะเหรี่ยง แม้ว่าการเดิน ทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสะดวกขึ้นมากในปัจจุบัน แต่ก็มิได้ทำให้ความ ้เป็นอยู่ที่เคยสงบเงียบ และการ ดำเนิน ชีวิตอย่างเรียบง่ายของชาวแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ฉะนั้นนอกจาก สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมี อยู่มากมายทั้งที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ อันเป็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีนับ ตั้งแต่บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยซึ่ง เป็น บ้านไม้ชั้นเดียวหรือสองชั้นแบบโบราณหรือบ้านแบบไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง หลังคามุง ด้วยใบตอง ตึง ตลอดจนการแต่งกายแบบพื้นเมืองซึ่งเรียกกันว่า ชุดไต คือ ชุดผู้ชาย นุ่งกางเกงคล้ายกางเกงจีนหรือ กางเกง ชาวเล สวมเสื้อคอกลม แขนยาวป้ายแบบจีน ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาว สวมเสื้อทรงกระบอกตัวสั้นเพียงเอว ภาษาที่ใช้
อาณาเขต
ทิศเหนือ     ติดต่อกับรัฐฉานแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้         ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับสหภาพพม่า
ทิศเหนือ ติดกับรัฐเชียงตุงของประเทศพม่า
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดลำพูน และ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาณาเขต
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 053)
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน (แม่ฮ่องสอน)     โทร. 0 5361 2982-3 โทรสาร 0 5361 2984
บมจ.การบินไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน    โทร. 0 5361 1299
ประชาสัมพันธ์จังหวัด    โทร. 0 5361 1198   โทรสาร 0 5361 1808
ตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1952, 0 5361 1812
โทรสาร 0 5361 1813
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง    โทร. 0 5361 1239
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน    โทร. 0 5361 2057
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์    โทร. 0 5361 1378, 0 5361 1398
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    โทร. 0 5361 2079   โทรสาร 0 5361 1349
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน    โทร. 0 5361 2156
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน    โทร. 0 5361 1357
ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง    โทร. 0 5368 1220, 0 5368 1231
ที่ว่าการอำเภอขุนยวม    โทร. 0 5369 1108
ที่ว่าการอำเภอปาย    โทร. 0 5369 9195